អបអរសារទដល់សមាជិក~សមាជិកានៃសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដវេជ្ជសាស្រ្ដកម្ពុជាទាំង ១០៨រូប (លើកទី២)

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះដែរ យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ សមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដវេជ្ជសាស្រ្ដកម្ពុជា ហៅកាត់ថា CMSA បានធ្វើការស្វាគមន៍ ក៏ដូចជាអបអរសាទរចំពោះវត្តមានរបស់សមាជិក~សមាជិកានៃសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដវេជ្ជសាស្រ្ដកម្ពុជាទាំង ១០៨រូប ដែលបានចូលជាសមាជិកផ្លូវការរបស់សមាគមន៍។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកានៃសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដវេជ្ជសាស្រ្ដកម្ពុជា នេះគឺជាលើកទី២ហើយ ដែលខាងសមាគមន៍ទទួលយក និងអនុម័តតែងតាំងសមាជិកថ្មីបន្ថែមចំនួន ១០៨រូបទៀត។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីរាយនាមសមាជិក~សមាជិកានៃសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដវេជ្ជសាស្រ្ដកម្ពុជាទាំង ១០៨រូប ៖

1

2

3

4

5

6

7