សំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូប ពិសេសថតរូបក្នុងទឹក!!! កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលដ៏អស្ចារ្យបំផុតសំរាប់ថតរូបក្រោមទឹក

រូបភាពទាំងនេះគឺសំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូប។ Umbul Ponggok ស្ថិតតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចថតរូបនៅក្នុងការក្រោមទឹក។ កន្លែងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលកោះចាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ កន្លែងនេះហាក់ដូចជាមិនសូវទាក់ទាញ ឬពិសេសសម្រាប់អ្នកពីខាងក្រៅប្រទេសនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីវានឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត។ វាគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដើរកំសាន្ត និងថតរូបនៅក្នុងទឹកស្អាតដូចគ្រីស្តាល់។ ហើយវាក៏ពោរពេញទៅដោយវត្ថុប្លែកៗ រាប់ពីម៉ូតូ កុំព្យូទ័រយួរដៃ និងតង់ដែលដូចរូបខាងក្រោម។ នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្រោមពិភពទឹក។

1. តង់ក្រោមទឹក

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

2. ថតរូបជាមួយម៉ូតូក្រោមទឹក

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

3. វាពិតជាគួរឲ្យកំប្លែងណាស់

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

4. កន្លែងដែលគួរឲ្យគយគន់បំផុត

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

5. this looks like a fairy tale.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

6. ទូរទស្សន៍សម័យ៩០

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

7. ថតរូបដ៏អស្ចារ្យ

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

8. And one with the scooter

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

9. Picture perfect

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

10. Best experience

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

11. It seems to be the next place you would want to visit.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

12. It is so much fun out here.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

13. Oh and a crocodile

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

14. So playing video games here would be definitely amusing.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

15. All at one place

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

16. Amazing place to enjoy with your friends and family.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

17. They would have definitely spent a very good time here.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

18. The underwater world.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

19. This place is so amusing.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures

20. Everything in one place.

This Underwater Attraction In Indonesia Is Best To Visit And Take The Most Of Pictures