អ្នកនឹងភ្ញាក់ខ្លួន ហើយស្ដាយក្រោយ បន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពកំហុសឆ្គងទាំង១៣!!!

ពិភពលោករបស់យើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេ ហើយមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងគួរតែចាប់ផ្តើមពីខ្លួនយើងជាមុនសិន ព្រោះការស្គាល់ពីបញ្ហារបស់យើងខ្លួនឯង គឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយ។

គំនូរទាំងនេះ នឹងបង្ហាញពីការពិតដ៏គួរឱ្យរន្ធត់អំពីពិភពលោកទំនើប តែយើងជឿជាក់ថា មនុស្សម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង។

ចាប់ផ្ដើមកែប្រែនូវទម្លាប់មិនល្អទាំងនេះ ដើម្បីខ្លួនឯង និងមនុស្សជុំវិញខ្លួន កាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាល និងត្រឡប់មករីករាយជាមួយគ្នាឡើងវិញ៕

11336360 25653160 03293f0ba94058136c0f30e8bf8292a0a96c76ec 1500 1 1553776032 728 32e9147584 1553863501

11336310 12311660 1b92fe1c4ec15876bbe406135a999ece8521260d 2000 1 1552388605 728 32e9147584 1553863501 (1)

11336410 12612310 4039f3e1c27bf4f0124eba07696a66ee5205a52a 2000 1 1552404411 728 32e9147584 1553863501

11336460 11431160 12a15b2ec86b9196511d20395043948900eaf538 2000 1 1552303155 728 32e9147584 1553863501

11336510 25653310 2c10fc315d32a05f28c9250574394acac685badb 1500 1 1553776044 728 32e9147584 1553863501

11336560 14044660 Ea7fabd7a440de8d8606ac76beda0d08b59d56c1 2000 1 1552557364 728 32e9147584 1553863501

11336610 13315860 A42fce1c35fde49000a4e7f7064a071bce812f0c 2000 1 1552479856 728 32e9147584 1553863501

11336660 15010310 E111ace3ebd5f0e213b85eef8c5f15af788aa93f 2000 1 1552643845 728 32e9147584 1553863501

11336710 25613160 Eab6a7571c53161a70048fd0c4b76158ba4452b2 2000 1 1553773392 728 32e9147584 1553863501

11336760 15563510 F061ff1bd745d751e6e7ed086b635eaa13dbdd44 2000 1 1552672027 728 32e9147584 1553863501

11336810 13726460 3dddc9223f38a0c5ad6cfd2b9c7c106d0cd66179 2000 1 1552542495 728 32e9147584 1553863501

11336860 14493360 5612241c7b2536d905c7e25c9644a22f60a18c6e 2000 1 1552581877 728 32e9147584 1553863501

56800675_804563026574270_7515158690198978560_n

ប្រែសម្រួលដោយ ក្នុងស្រុក