ភាពខុសគ្នារវាងរឿងស្រដៀងគ្នា ដូចជាសត្វ និងពាក្យ ដែលមនុស្សភាគច្រើន មានការយល់ច្រឡំ

តើមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកប្រើពាក្យខុសដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយទេ?  មនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំហើយពួកគេមិនដឹងពីវាទេ។ អ្នកប្រហែលជាគិតថាភាគច្រើនជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដែលទទួលបាននូវគំនិតនៃគំនិតទាំងអស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ពួកអ្នកនិយាយភាសាដើមកំណើតដែលមានការយល់ច្រឡំ។

ការពិតគឺថាពាក្យមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានន័យដូចគ្នាដូច្នេះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការស្វែងយល់ពីវាទេ។ ដូច្នេះក្នុងករណីមួយចំនួនរូបរាងពួកវាដូចគ្នា ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់វាគឺផ្សេងគ្នា វាមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លះៗ។។ ខាងក្រោមមានពាក្យនិងគំនិតយល់ច្រឡំបំផុតខ្លះដើម្បីពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងពួកវា។

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same1

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same2

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same3

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same4

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same5

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same6

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same7

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same8

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same9

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same10

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same11

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same12

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same13

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same14

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same15

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same16

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same17

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same18

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same19

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same20

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same21

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same22

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same23

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same24

The Differences Between Similar Things, Animals, And Words That Most People Believe To Be Exactly The Same25

 

ដោយ៖​ វីរៈ