២២ ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាពិភពលោកយើងនេះគឺជាកន្លែងឆ្កួត

ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយយើងកំពុងនៅជាមួយវា។ ជាអកុសលមិនមែនការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងទេ។

មនុស្សមួយចំនួនបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីកន្លែងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់តាមបែបសិល្បៈ។ យើងបានជ្រើសរើសយករូបភាពចំនួន ២២ ដែលបង្ហាញពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលសង្គមពិភពលោករបស់យើងប្រឈមមុខសព្វថ្ងៃ។

Preview photo credit Paweł Kuczyński, Igor Morski

ប្រភព៖ brightside.me