តោះមកដឹងទាំងអស់គ្នាថា ២៤ ម៉ោងដូចគ្នា ហេតុអ្វីគេជោគជ័យជាងយើង?

សហគ្រិនជោគជ័យម្នាក់លោក Lawrence Jones បាននិយាយថា​គន្លឹះដើម្បីជោគជ័យគឺជាការចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលា​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​និងប្រសិទ្ធភាព។

Screen Shot 2019 04 04 At 2.14.42 PM 780x410

បន្ថែមពីនេះ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន UKFast ក៏បានលើកឡើងផងដែរថានៅពេល​យើងចង់សម្រេចគោលដៅអ្វីមួយ​ ពេលវេលា​មិនមែន​ជារបាំង​ឧបសគ្គនោះទេ។​ គាត់បាន​លើកឡើង​ក្នុង​កម្មវិធីមួយដោយនិយាយថា​ម្តាយក្មេង​របស់គាត់​បាន​សរសេរ​លើក្រដាស​មួយជូនលោក សរសេរថា៖ កុំនិយាយថា​អ្នក​មិន​មាន​ពេលវេលា។

Mother Teresa A Message From God

តាមពិតទៅ អ្នក​មាន​ពេលវេលា២៤ម៉ោងក្នុ​ង១ថ្ងៃដូចនឹងបុគ្គលិក​ជោគជ័យ​មួយចំនួនលើលោក ​ឧទាហរណ៍ ៖ Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson and Albert Einstein ។

Einstein 0417 Social.jpg.480x0_q71_crop Scale

ចុះហេតុអ្វីបាន​ជាពួកគេប្រើប្រាស់ពេល​វេលាបានត្រឹមត្រូវ មាន​ប្រសិទ្ធភាព និងជោគជ័យ?

ពេលវេលាគឺ​មានតម្លៃនិង​ជាអ្វីដែល​មនុស្សគ្រប់រូប​មានស្មើៗគ្នា។ ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក​គឺអាស្រ័យទៅលើតើអ្នកប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម៉្តេច។​