ទឹកដៃគំនូររបស់កុមារពិតជាមិនធម្មតាដែលមនុស្សធំពុំអាចធ្វើបាន!

យើងជឿជាក់ថាគំនូររបស់កុមារគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសនៅក្នុងពិភពសិល្បៈ។ ពិតណាស់គំនូររបស់កុមារទាំងនេះគឺគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់តែពិតជាសមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីមាតាបិតាគ្រប់រូប។

Knongsrok ចង់ឲ្យមាតាបិតា ក្រឡេកមើលពីអ្វីដែលកូនៗចង់ធ្វើហើយជំរុញអារម្មណ៍របស់ក្មេងធ្វើរឿងដែលគេចង់ឲ្យបានច្រើន។ តោះទៅមើលរូបបែបកំប្លែងៗរបស់កុមារទាំងអស់គ្នា។

1. “This is what I look like to my son!”

2. “This is me at Christmas. I wonder what I got? I look extra happy!”

3. Mona Lisa has changed.

4. “For the record, I do not look like this.”

5. “Me drawn by my son with his sis watching TV in the living room”

6. Vandalism is bad but creativity is awesome!

7. How did a shark get into the pool?

8. “’It’s you and me when I was a teeny tiny baby!’ said my wonderful child.”

9. “My older daughter was asked to draw a picture of a family member doing something heroic.”

10. “My son made this portrait of me for Mother’s Day. For some reason, my mouth is sewn shut.”

11. “This is a family pic!”

12. “My daughter and me — she drew my nails looong.”

13. “My daughter drew this. She titled it, ’Skunk Farting on Flowers.’”

14. “I look beautiful in my 3-year-old’s portrait with green cheeks and a bald head.”

15. “The words say: ’Please don’t eat me because I will kick you,’ the turkey said to the farmer.”

Has your kid ever drawn you something funny? What was it? Show their drawings in the comments.

Preview photo credit Uzma Khan / Facebook