ស្ត្រី ៣០ នាក់ ថតបង្ហាញពីទឹកមុខរបស់ខ្លួន មុននិងក្រោយពេលដឹងថា នឹងក្លាយជាម្តាយគេ!

ក្នុងនាមជាម្ដាយគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏ធំបំផុតមួយដែលអាចផ្តល់ឱ្យខ្លួនឯង ដូច្នេះវាមិនមានអ្វីដែលឆ្ងល់ទេដែលក្លាយជាម្តាយអាចផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយនិងចិត្តសាស្ត្រ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរនេះអ្នកថតរូបលីទុយអានីម្នាក់ ឈ្មោះ Vaida Razmislavičė បានបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា “ក្លាយជាម្តាយ” ដែលនាងបានថតរូបស្ត្រីជាច្រើនរូប​ មុននិងក្រោយពេលក្លាយជាម្តាយ។

#1

M 1

#2

M 2

#3

M 3

#4

M 4

#5

M 5

#6

M 7

#7

M 8

#8

M 9

#9

M 10

#10

M 11

#11

M 12

#12

M 13

#13

M 14

#14

M 15

#15

M 17

#16

M 18

#17

M 16 1

#18

M 6

#19

M 19

#20

M 20

#21

M 21

#22

M 22

#23

M 33

#24

M 44

#25

M 25

#26

M 26

#27

M 27

#28

M 28

#29

M 29

#30

M 30 1

ប្រភព៖ The Science Knowledge

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ