២០+ ករណីដែលការរំពឹងទុកនិងភាពជាក់ស្តែងខុសគ្នាដូចឋានសួគ៌និងផែនដី!!!

ពិតណាស់ពេលដែលយើងកើតមានភាពតានតឹងបើបានឃើញរូបភាព២០ជាងខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើឲ្យងអ្នកសើច សើចឡើងភ្លេចរាល់ទុក្ខព្រួយ។ មើលរូបខាងក្រោមនេះហើយដឹងតែសើច!!!

តោះបើចង់ដឹងថាមើលហើយសើចឬអត់ទាល់តែអូសចុះទៅក្រោមបានដឹង៖ 

១. ហេតុអ្វីបានទិញមកពាក់មើលទៅមិនសង្ហារចឹង?

២. “អត់យល់ហេតុអីម្ចាស់ឆ្កែនេះឲ្យវាស៊ីមិនមើលមាឌចឹង?!”

៣. ភាពខុសគ្នារវៀងការមើលកូនតូច:

៤. “ថាធ្វើដំណើរចម្ងាយ ២,៨៧៤ ម៉ាយល៍ដើម្បីមើលច្រាំងថ្មចោទនៅម៉ូហ័រ តែ…”

៥. “ការមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុកស្អាតតែពេលមកខកចិត្តខ្លាំង។”

៦. “អូខេ! ចាំរៀនធ្វើតាម”

៧. របស់មកដល់ដៃខុសពីក្នុងរូបភាព:

៨. រូបការ៉េមពេលបកពីថងកើតជាចម្ងល់ហេតុអ្វីមិនដូច?

៩. “ការរំពឹងទុកទល់នឹងភាពពិតបន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅរយៈពេល ៦ ខែ”

១០. “ពិតជាគួរឱ្យរំខានណាស់ដែលខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ ១១០ ដុល្លារសម្រាប់ទទួលបានរឿងបែបនេះ។”

១១. “ខុសពីរូប”

12. “My husband ordered a mask for Halloween last year off of a Facebook ad, and this is what we ended up with.”

13. Almost the same...

14. “I expected at least some Oreos...”

15. When burritos turn out to be just tortilla:

16. “My wife ordered this Cactus Cat Scratcher and 2 months later she received just a bag of rope with no instructions, no wood, and not even a packing slip.”

17. When you buy a cheese pizza and you just get the bread:

18. The strawberries are non-existent.

19. Not a single broccoli head

20. The cookie of our nightmares

21. “Let’s just say I was pretty excited for my Genie face mask, until I put it on...”

What other examples of funny and shattered expectations have you experienced? Please share your photos and stories in the comments!

Preview photo credit unknown / reddit