មនុស្សភាគច្រើនបានគណនាខុស នៃសមីការដ៏សាមញ្ញនេះ ប៉ុន្តែតើអ្នកអាចរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបានទេ?

នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជារឿងល្អក្នុងការវឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់អ្នកតាមរបៀបរីករាយដោយធ្វើលំហាត់ខួរក្បាលមួយចំនួនដូចជាសំណួរគណិតវិទ្យាខាងក្រោមនេះ។

ការធ្វើតេស៍គណិតវិទ្យានេះមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល មនុស្សជាភាគច្រើនបានបរាជ័យ!

ពួកគេភាគច្រើនអាចគុណនិងដកយ៉ាងងាយស្រួល ទោះបីជាវាមានលើសពី ៣ ឬ ៤ ក៏ដោយព្រោះវាជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាច្រើនដង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអថេរផ្សេងទៀតត្រូវបានណែនាំវាអាចមានការលំបាកជាង។

ដូចជាសមីការនេះ។ តើអ្នកគួរដោះស្រាយអ្វីមុន? តើវិធីណាដែលងាយស្រួលបំផុតដើម្បីដោះស្រាយការតេស៍គណិតវិទ្យានេះ?

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលការតេស៍គណិតវិទ្យាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នា។

ដើម្បីងាយស្រួលជាងនេះយើងបានផ្តល់ជម្រើសបីដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ តើមួយណាដែលអ្នកគិតថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ?

ហើយនេះគឺជាចម្លើយ។

ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវសូមអបអរសាទរ! អ្នកនៅតែមានជំនាញគណិតវិទ្យាខ្លាំង ប៉ុន្តែប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវសូមព្យាយាមដោះស្រាយការធ្វើតេស៍គណិតវិទ្យាទីពីរ។

វាមិនខុសពីសមីការទី ១ ទេប៉ុន្តែវាអាចជាល្បិចបន្តិច!

តើអ្នកអាចរកចម្លើយបានទេ?

ហើយនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

តើអ្នកគណនាសមីការទាំងពីរខាងលើបានត្រឹមត្រូវទេ?

នៅក្នុងសមីការទាំងពីរអ្វីដែលសំខាន់គឺកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្តើមដោះស្រាយ។ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យាទាំងនេះសញ្ញា X (សញ្ញាគុណ) តែងតែមានអាទិភាពជាងសញ្ញាផ្សេងទៀត។ អ្នកក៏ត្រូវចាំថាដោះស្រាយសមីការនៅខាងក្នុងដង្កៀបមុនដែរ!

តើអ្នករីករាយក្នុងការដោះស្រាយសមីការទាំងនេះទេ? ហេតុអ្វីមិនចែករំលែកវាជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកហើយមើលថាតើពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានដែរឬទេ!

Credit: The Laugh Bible