៥០ រូបភាពគួរឱ្យអស់សំណើចនៃ បុរសៗ ដែលកំពុងរង់ចាំ ខណៈពេលដែលប្រពន្ធរបស់ពួកគេ Shopping

បើសិនជាលោកអ្នកធ្លាប់ទៅ Shopping ជាមួយមិត្តស្រី ឬ​ប្រពន្ធរបស់អ្នក អ្នកប្រាកដជាដឹងហើយថាការរង់ចាំរបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកថាំចិត្តយ៉ាងណា។ រូបភាពទាំងនេះជាការប្រមូលនិងបង្ហោះរូបរបស់ស្វាមីនិងមិត្តប្រុសដើរទិញឥវ៉ាន់ជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេនិងការរង់ចាំរបស់ពួកគេថាតើស្ថានភាពនៃការង់ចាំនោះមានសភាពបែបណា។ ហេតុអ្វី? ចំពោះហេតុផលដែលអាចទៅរួចតើបុរសធម្មតាអាចចំណាយពេលអង្គុយលើកៅអី ឬឈរ? សម្រាប់សេចក្ដីស្រឡាញ់ពិត។

អូសចុះក្រោមអ្នកនឹងបានមើលរូបភាពដែលពួកយើងបានដកស្រង់ពី "Miserable Men" ដែលមានអ្នក Followed​ ដល់ទៅ 330k នៅលើ Instagram ។

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 50

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 49

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 48

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 47

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 46

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 45

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 44

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 43

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 42

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 41

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 40

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 39

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 38

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 37

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 36

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 35

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 34

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 33

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 32

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 31

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 30

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 29

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 28

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 27

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 26

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 25

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 24

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 23

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 22

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 21

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 20

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 19

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 18

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 17

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 16

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 15

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 14

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 13

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 12

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 11

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 10

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 9

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 8

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 7

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 6

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 5

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 4

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 3

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 2

50 Hilarious Pictures Of 'Miserable Men' Waiting While Their Wives Were Shopping 1

 

More info: Instagram

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Thinking Humanity