នៅពេលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក មកធ្វើការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយទំនិញ នៅប្រទេសថៃ

វាជារឿងកំប្លែងមួយដែលជាការយករូបរបស់តារាល្បីៗនៅហូលីវ៉ូតមកកាត់តផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេបែបនេះ។ វាមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងកំប្លែងមែនទែនសម្រាប់គ្រប់ Hero ទាំងនេះមកធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបែបនេះ។

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

(នៅពេលដែលតារាល្បី ៗ មកពីជុំវិញពិភពលោក កំពុងរកការងារធ្វើ ហើយទាំងអស់នេះជាការងាររបស់ពួកគេធ្វើនៅប្រទេសថៃ។ )

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Facebook: เฮ้ย นี่มันตัดต่อชัดๆ V2