គំនូរដែលមិនគួរឱ្យជឿដោយសិល្បករកូនខ្មែរយើងដែលបានធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមនិយាយដោយឥតសំចៃ!!!

វិចិត្រករខ្មែរលោក Visoth Kakvei អាយុប្រហែល ២៧ ឆ្នាំជាអ្នករចនាក្រាហ្វិចមួយរូបបានរួមបញ្ចូលនិមិត្តរូបនិងស្ទីលយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងគំនូររបស់គាត់ហើយគ្មានគំនូរព្រាងណាដែលល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអស់របស់គាត់ឡើយ។

ជាធម្មតាគាត់គូរស្នាដៃរបស់គាត់ដោយដៃដូច្នេះការបំណែកគំនិតថ្មីៗរបស់គាត់ចំណាយពេលពី ៣ ទៅ ៦ ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការគូរ។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យរូបគំនូរដែលស្រដៀងនឹងផ្ទាំងគំនូរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែអស្ចារ្យគាត់បានធ្វើឱ្យទៅឌីជីថលកាន់ហើយតែប្រសើរឡើង។ តោះទៅមើលស្នារដៃល្អឥតខ្ជោះរបស់កូនខ្មែរមួយរូបនេះជាមួយក្រុមការងារ ក្នុងស្រុក

១.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

២.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៣.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៤.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៥.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៦.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៧.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៨.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

៩.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

១០.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

១១.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

១២.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Visothkakvei (@visothkakvei) on

១៣.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (1)

១៤.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (2)

១៥.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (3)

១៦.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (4)

១៧.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (5)

១៨.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (6)

១៩.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (7)

២០.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (8)

២១.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (9)

២២.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (10)

២៣.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (11)

២៤.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (12)

២៥.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (13)

២៦.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (14)

២៧.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (15)

២៨.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (16)

២៩.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (17)

៣០.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (18)

៣១.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (19)

៣២.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (20)

៣៣.

Incredible Illustrations By Cambodian Artist That Will Leave You Speechless (21)

ប្រភព&Credit to លោក Visoth Kakveiwww.instagram.com