បើមានពេលតែ ១នាទី មើលហើយពិចារណាតាមការគួរនៃ ៤៥រូបភាព ពីជីវិតដ៏ឆ្កួតលីលា នៃពិភពលោកសម័យទំនើប នាពេលបច្ចុប្បន្ន!

យើងអាចនិយាយបានច្រើនយ៉ាងអំពីពិភពលោកទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ តើមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចនឹងបន្ទោសចំពោះស្ថានភាពសង្គមសព្វថ្ងៃនេះឬទេ?

លោក Anorexia Nervosa បានគូររូបអំពី អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដាក់ក្នុងបណ្តាញសង្គមនិងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកគំនូរខាងលើ។ លោកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីន ជាវិចិត្រកររូបគំនូរដែលបង្ហាញពីគុណវិបត្តិនៃសង្គមដែលយើងតែងតែមិនអើពើនុះ។

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 45

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 44

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 43

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 42

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 41

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 40

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 39

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 38

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 37

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 36

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 35

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 34

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 33

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 32

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 31

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 30

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 29

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 28

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 27

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 26

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 25

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 24

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 23

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 22

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 21

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 20

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 19

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 18

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 17

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 16

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 15

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 14

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 13

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 12

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 11

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 10

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 9

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 8

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 7

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 6

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 5

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 4

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 3

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 2

45 Thought Provoking Illustrations Reveal What Is Wrong With Modern Society 1

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ សូមជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នា​ សូមអរគុណ!

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ thinkinghumanity