អំពី​ពួក​យើង

យេីងគឺជាក្រុម តូចមួយដែលនឹងសរសេរ អត្ថបទអំពី គន្លឹះផ្សេងៗ ជាពិសេស គន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង។ ពួកយេីង មិនបានរៀន អំពី ការសរសេរអត្ថបទទេ យេីងដឹងថា នឹងមានកំហុសជាច្រេីន សង្ឃឹមថា អ្នកអាន ជួយណែនាំផង។ សូមចូលទៅ​ Feedback ដេីម្បី​ជួយណែនាំ។ អរគុណ